Esmâ - ül HüsnâBirinci rivayet.
Kütüb-i Sitte 1766 no' lu hadis-i şerifHz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh)' dan rivayetle:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah (cc) tektir, teki sever."

Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmuştur.

Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim'de "tek" kelimesi yoktur.


Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).

Tirmizî'nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah (cc) 'ın isimlerini şöyle saydı:


"O Allah (cc) ki O' ndan başka ilâh yoktur.

Rahman (cc)' dır. Rahim (cc)' dir.

El-Meliku'l-Kuddûsu(cc), es-Selâmu(cc), el-Mü'minu(cc),

el-Müheyminu(cc), el-Azîzu(cc), el-Cebbâru(cc),

el-Mütekebbiru(cc), el-Hâliku(cc), el-Bâriu(cc),

el-Musavviru(cc), el-Gaffâru(cc), el-Kahhâru(cc),

el-Vehhâbu(cc), er-Rezzâku(cc), el-Fettâhu(cc),

el-Alîmu(cc), el-Kâbizu(cc), el-Bâsitu(cc),

el-Hâfidu(cc), er-Râfiu(cc), el-Muizzu(cc),

el-Müzillu(cc), es-Semîu(cc), el-Basîru(cc),

el-Hakemu(cc), el-Adlu(cc), el-Latîfu(cc),

el-Habîru(cc), el-Halîmu(cc), el-Azîmu(cc),

el-Gafûru(cc), eş-Şekûru(cc), el-Aliyyu(cc),

el-Kebîru(cc), el-Hafîzu(cc), el-Mukîtu(cc),

el-Hasîbu(cc), el-Celîlu(cc), el-Kerîmu(cc),

er-Rakîbu(cc), el-Mucîbu(cc), el-Vâsiu(cc),

el-Hakîmu(cc), el-Vedûdu(cc), el-Mecîdu(cc),

el-Bâisu(cc), eş-Şehîdu(cc), el-Hakku(cc),

el-Vekîlu(cc), el-Kaviyyu(cc), el-Metînu(cc),

el-Veliyyu(cc), el-Hamîdu(cc), el-Muhsî(cc),

el-Mubdiu(cc), el-Muîdu(cc), el-Muhyi(cc),

el-Mümîtu(cc), el-Hayyu(cc), el-Kayyûmu(cc),

el-Vâcidu(cc), el-Mâcidu(cc), el-Vâhidu(cc),

el-Ahadu(cc), es-Samedu(cc), el-Kâdiru(cc),

el-Muktediru(cc), el-Muahhiru(cc), el-Evvelu(cc),

el-Âhiru(cc), ez-Zâhiru(cc), el-Bâtinu(cc),

el-Vâli(cc), el-Müte'âli(cc), el-Berru(cc),

et-Tevvâbu(cc), el-Müntekimu(cc), el-Afuvvu(cc),

er-Raûfu(cc), Mâliku'l-Mülki(cc), Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm(cc),

el-Muksitu(cc), el-Câmiu(cc), el-Ganiyyu(cc),

el-Muğnî(cc), el-Mâni'(cc), ed-Dârru(cc),

en-Nâfiu(cc), en-Nûru(cc), el-Hâdî(cc),

el-Bedîu(cc), el-Bâki(cc), el-Vârisu(cc),

er-Reşîdu(cc), es-Sabûru (cc)."


İkinci rivayet. Kütüb-i Sitte 7119 no' lu hadis

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh)' dan rivayetle:

"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allah-ü Teâla hazretlerinin doksandokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır:

Allah(cc),

el-Vahid(cc), es-Samed(cc), el-Evvel(cc),

el-Âhir(cc), ez-Zâhir(cc), el-Bâtın(cc),

el-Hâlık(cc), el-Bâri(cc), el-Musavvir(cc),

el-Melik(cc), el-Hakk(cc), es-Selâm(cc),

el-Mü'min(cc), el-Müheymin(cc), el-Azîz(cc),

el-Cebbâr(cc), el-Mütekebbir(cc), er-Rahmân(cc),

er-Rahîm(cc), el-Latif(cc), el-Habîr(cc),

es-Semî'(cc), el-Basir(cc), el-Alîm(cc),

el-Azîm(cc), el-Bârr(cc), el-Müte'âl(cc),

el-Celîl(cc), el-Cemîl(cc), el-Hayy(cc),

el-Kayyüm(cc), el-Kâdir(cc), el-Kâhir(cc),

el-Aliyyu(cc), el-Hakîm(cc), el-Karîb(cc),

el-Mucîb(cc), el-Ganiyyu(cc), el-Vehhab(cc),

el-Vedüd(cc), eş-Şekür(cc), el-Mâcid(cc),

el-Vacid(cc), el-Vâli(cc), er-Râşid(cc),

el-Afuvvu(cc), el-Ğafür(cc), el-Halîm(cc),

el-Kerîm(cc), et-Tevvâb(cc), er-Rabb(cc),

el-Mecîd(cc), el-Veliyyu(cc), eş-Şehîd(cc),

el-Mübîn(cc), el-Bürhân(cc), er-Ra'üf(cc),

er-Rahîm(cc), el-Mübdiu(cc), el-Mu'îd(cc),

el-Bâis(cc), el-Vâris(cc), el-Kaviyyu(cc),

eş-Şedîdu(cc), ed-Dârru(cc), en-Nâfi'u(cc),

el-Bâki(cc), el-Vâkî(cc), el-Hâfıd(cc),

er-Râfi'(cc), el-Kâbıd(cc), el-Bâsıt(cc),

el-Mu'izzü(cc), el-Müzillü(cc), el-Muksıt(cc),

er-Rezzâk(cc), Zü'l-Kuvve(cc), el-Metîn(cc),

el-Kâim(cc), ed-Dâim(cc), el-Hâfız(cc),

el-Vekîl(cc), el-Fâtır(cc), es-Sâmi'(cc),

el-Mu'tî(cc), el-Muhyî(cc), el-Mümît(cc),

el-Mâni'(cc), el-Câmi'(cc), el-Hâdî(cc),

el-Kâfı(cc), el-Ebed(cc), el-Âlim(cc),

es-Sâdık(cc), en-Nür(cc), el-Münîr(cc),

et-Tâmm(cc), el-Kadîm(cc), el-Vitru(cc),

el-Ahadu(cc), es-Samedu(cc),

Ellezi lem yelid velem yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad."Zûhrî der ki: "Bana birçok ilim ehlinden ulaştığına göre, bu Esmâ-ül Hüsna' nın okunmasına
"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehü'l Mülkü ve Lehü'l - Hamdü bi-yedihi'l-Hayr ve huve ala külli şey'in kadîr, lâ ilâhe illallâhu, lehül-Esmâ-ül Hüsnâ" diye başlanmalıdır."


Ana Sayfa